Putnam Community Medical Center

  • Palatka, FL, United States