Stratton Mountain Resort

  • Stratton Mountain, VT, United States